Regulamin

Home » Regulamin


 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem https://polecamy-to.pl/regulamin/.

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

  1. informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany.Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:

   1. informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,

   2. informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;

  2. Stronie, rozumie się przez to stronę internetową dostępną w Internecie pod adresem https://polecamy-to.pl;

  3. Forum, rozumie się przez to część Strony służącą do publikowania treści przez Usługobiorców dostępną pod adresem https://polecamy-to.pl/forum/;

  4. usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

  5. Usługobiorcę, rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony;

  6. Usługodawcę, rozumie się przez to FunkyMedia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Aneta Magdalena Cyrańska" w Santa Cruz de Tenerife, Espana, 38630 Costa Del Silencio, Calle Chasna 8/129, NIF: Y9694251H.

§ 2 Rodzaje i zakres usług 

 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

  1. Dodawanie komentarzy pod artykułami,

  2. Dodawanie opinii pod produktami,

  3. Dodawanie postów na forum,

  4. Wykorzystywanie płatnych kodów (haseł) w celu publikacji aktywnych linków w postach na forum.

 1. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 są nieodpłatne, a korzystanie z nich nie wymaga rejestracji.

 1. Dodawanie komentarzy pod artykułami następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

  1. Przejście na stronę artykułu;

  2. Przejście do sekcji „Napisz komentarz” (dół strony);

  3. Wpisanie treści komentarza w polu „Napisz komentarz. Podstawowe formatowanie HTML jest dostępne”;

  4. Wpisanie imienia lub pseudonimu;

  5. Wpisanie adresu e-mail;

  6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  7. zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;

  8. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

  9. zaakceptowanie zapoznania się z Polityką Prywatności;

  10. Wybór przycisku „Opublikuj”.

 1. Dodawanie opinii pod produktami następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

  1. Wybór zakładki „Sklep”

  2. Przejście na stronę wybranego produktu;

  3. Przejście do sekcji „Oceń produkt”;

  4. Wybór oceny produktu poprzez zaznaczenie odpowiedniej ilości gwiazdek (gdzie jedna gwiazdka to ocena najbardziej negatywa, a pięć gwiazdek to ocena najbardziej pozytywna);

  5. Wpisanie imienia lub pseudonimu w polu „Autor”;

  6. Wpisanie opinii o produkcie w polu „Opis”;

  7. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  8. zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;

  9. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

  10. zaakceptowanie zapoznania się z Polityką Prywatności;

  11. Wybór przycisku „Oceń produkt”.

 1. Dodawanie postów na Forum następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

  1. Wybór zakładki „forum”

  2. Przejście na stronę wybranego działu, a następnie wątku tematycznego;

  3. Wybór przycisku „Odpowiedz”;

  4. Wpisanie imienia lub pseudonimu w polu „Nazwa użytkownika”;

  5. Wpisanie tytułu wiadomości (lub pozostawienie tytułu roboczego);

  6. Wpisanie treści wiadomości (o długości minimum 450 znaków);

  7. Wpisanie hasła, jeśli dotyczy (patrz § 2 ust. 6);

  8. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  9. zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;

  10. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

  11. zaakceptowanie zapoznania się z Polityką Prywatności;

  12. Opcjonalnie: wyłączenie BBCode, emotikon lub przetwarzania odnośników (poniżej przycisków "Podgląd" i "Wyślij");

  13. Opcjonalnie: sprawdzenie wyglądu wiadomości poprzez wybór przycisku „Podgląd”);

  14. Wybór przycisku „Wyślij”.

 1. Wykorzystywanie płatnych kodów (haseł) w celu publikacji aktywnych linków w postach na forum następuje poprzez :

  1. przygotowanie wiadomości (postu) na forum zgodnie z § 2 ust. 5 kodu;

  2. wpisanie hasła zakupionego na stronie https://sklep.krajowy.biz/, której właścicielem jest Usługodawca (regulamin usługi sprzedaży kodów znajduje się od adresem https://sklep.krajowy.biz/regulamin),

  3. Potwierdzenie zapoznania się z informacją o braku prawa do dostąpienia od umowy.

 1. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży produktów zamieszczonych w sklepie. Funkcjonalność sklepu polega wyłącznie na prezentacji produktów sprzedawanych przez partnerów biznesowych Usługodawcy, skierowaniu zainteresowanego Usługobiorcy bezpośrednio do sklepu kontrahenta oraz umożliwienie Usługobiorcom dzielenia się opiniami o produktach.

 1. Usługodawca nie wysyła Usługobiorcom niezamówionych informacji handlowych. 

§ 3 Niezbędne wymagania techniczne

 1. Możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:

  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem (komputer stacjonarny lub przenośny, tablet lub smartphone),

  2. dostęp do Internetu,

  3. dostęp do poczty elektronicznej,

  4. oprogramowanie Windows 10 lub nowsze, macOS, Android lub iOS.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.

 1. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Usługobiorcę opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet. 

§ 4 Warunki korzystania z Usług

 1. Usługobiorca ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Usługobiorcom dostęp do Strony oraz zakłócających jego funkcjonowanie.

 1. Usługobiorca może wykorzystywać usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami. Za zachowanie sprzeczne z tym obowiązkiem uznaje się, między innymi, zamieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, drastycznych lub nawołujących do nienawiści lub zawierających odnośniki – również zakamuflowane - do stron zawierających takie treści lub publikujących treści pornograficzne.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Strona funkcjonowała bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

Strona – w tym jej kod, logo, grafika czy zamieszczone w niej treści - chronione są prawami własności intelektualnej należącymi do Usługodawcy lub innych podmiotów, które udzieliły mu stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę nie stanowi udzielenia Usługobiorcy licencji do korzystania z tych treści.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie ze Strony oraz z oferowanych przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:

  1. otrzymania przez Usługobiorcę niezamówionej informacji handlowej, 

  2. obecności zainstalowania na urządzeniu Usługobiorcy niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,

  3. narażenia na cracking lub phishing. 

Usługodawca deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,

  2. treści zamieszczone na stronach internetowych innych niż Strona. 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

§ 7 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W tym celu powinien wysłać wiadomość na adres [email protected] wskazując wiadomość, której dotyczy odstąpienie.

 1. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, jest wyłączone (również wobec konsumentów) na mocy art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy). Odstąpienie od umowy zakupu kodów (haseł) związanych z usługą reguluje regulamin dostępny pod adresem https://sklep.krajowy.biz/regulamin.

 1. Uprawnienia wynikające z prawa do odstąpienia od umowy są niezależne od praw Usługobiorcy wynikających z przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected].

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

  1. oznaczenie Usługobiorcy, 

  2. przedmiot reklamacji, 

  3. okoliczności uzasadniające reklamację,

  4. jeżeli reklamacja jest składana na podstawie przepisów o rękojmi: 

   1. żądanie wymiany rzeczy albo 

   2. żądanie usunięcia wady, albo 

   3. jeśli dotyczy: oświadczenie o obniżeniu ceny (z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona), albo 

   4. oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Możliwość złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze względu na jego wadę jest ograniczone w następujących przypadkach: 

  1. wada nie jest nieistotna, 

  2. Usługodawca zaproponuje niezwłoczną i nieuciążliwą dla Usługobiorcy wymianę wadliwej usługi na wolną od wad lub tę wadę usunie.

 1. Usługobiorca będący konsumentem, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu, może: 

  1. zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany,

  2. zamiast zaproponowanej wymiany żądać usunięcia wady (o ile jej usunięcie nie jest niemożliwe albo wymagałoby ponoszenia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów).

 1. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:

  1. 14 dni od jej otrzymania – w przypadku reklamacji złożonej na podstawie przepisów o rękojmi za wady (§ 8 ust. 3 pkt 2-4 niniejszego Regulaminu);

  2. 30 dni od jej otrzymania – w pozostałych przypadkach. 

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ten sposób, że:

  1. Usługodawca zwróci Usługobiorcy część lub całość ceny – nastąpi to w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1 niniejszego Regulaminu;

  2. Usługodawca usunie wadę lub wymieni towar na nowy – nastąpi to niezwłocznie. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przewidywanym czasie realizacji jego roszczenia.

 1. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Usługodawca i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności udostępnionej nieodpłatnie pod adresem https://polecamy-to.pl/polityka-prywatnosci/.

 1. Informacje o przetwarzaniu danych w związku z poszczególnymi usługami Usługodawca zamieścił na podstronach dotyczących tych usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. 

 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą z chwilą ich opublikowania.

 1. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest:

  1. prawo kraju zwykłego pobytu konsumenta, o ile ten kraj jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a Usługodawca kieruje swoje usługi do tego kraju,

  2. prawo polskie – w pozostałych przypadkach.

Zakładka